Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tietoa Meistä

Digikeskus-hanke

Alkamispäivämäärä: 1.9.2021

Päättymispäivämäärä: 31.8.2023

 

Toteuttaja

Päätoteuttaja: Viitasaaren Kaupunki

Osatoteuttaja: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Henkilöstö

Projektipäällikkö: Teemu Vuorela

 

Hankkeen julkinen tiivistelmä
Covid-19-pandemian vauhdittama digitalisoitunut eli teknologiavälitteinen vuorovaikutus on muuttanut huomattavasti
niin yrityskenttiä, kuntien ja kuntayhtymien kohtaamia vaatimuksia kuin myös kolmannen sektorin toimintatapoja.
Digitaalisen ajan hermolla pysyminen on eritoten toimintaympäristöiltään haasteellisten syrjäseutujen toimijoille
elinehto, mutta se vaatii digitaalisten taitojen rivakkaa kehittymistä.

Tähän tarpeeseen tulee vastaamaan uusi Digikeskus-hanke. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla jalkautetaandigitaalinen osaamispääoma pohjoisen Keski-Suomen yrityksille ja muille toimijoille modernia teknologiaa hyödyntäen.
Kehitettävä toimintamalli tukee eri sektoreiden siirtymistä digitalisoituneisiin toimintaympäristöihin mahdollistaen
erityisesti uudenlaisen liiketoiminnan, työnteon käytänteet ja TKI-toiminnot. Toimintamalli luodaan jaettavaksi ja
monistettavaksi muillekin digitalisaation osaamispääomaa kaipaaville alueille ja seutukunnille, koska digitalisaatio
häivyttää etäisyyksiä ja tarjoaa siten mahdollisuuden yhdenvertaisen palvelun tarjoamiseen myös kasvukeskusten
ulkopuolella.

Hankkeessa toimintamalli muodostetaan pilotoimalla Viitasaaren kaupungin ydinkeskustaan avattava Digikeskus, joka
toimii pohjoisen Keski-Suomen digitaalisen osaamisen solmukohtana. Digikeskus tulee tarjoamaan lähialueen eri
toimijoiden käyttöön veloituksetta kattavasti osaamispalveluita, asianmukaiset tilat ja mahdollisuuden hyödyntää
keskuksen laitteistoja toimintojen digitalisoinnissa, viestinnän rakentamisessa, markkinointimateriaalien tuotannossa,
tekoälyn (AI) hyödyntämisessä, innovaatiotoiminnassa sekä virtuaalisiin alustoihin ja yhteisöihin liittymisessä
mahdollistaen näin digitaalisen murroksen aallonharjalla pysymisen. Eri alojen asiantuntijat, kehittäjät ja yritykset
voivat Digikeskuksesta käsin myös demonstroida uusien teknologioiden ja virtuaalisten ratkaisujen mahdollisuuksia ja
niiden hyödyntämistä. Keskus toimii uusien palveluiden, tuotteiden ja innovaatioiden hautomona ja pilotointipisteenä
erityisesti tarjoamansa digitaalisen suunnittelu- ja mallintamisteknologian ansiosta.

Ensimmäisenä toimenpiteenä hankkeessa on digitaalisten kehittämistarpeiden kartoittaminen alueen eri toimijoiden
keskuudessa. Toisena toimenpiteenä Digikeskukselle luodaan toimintasuunnitelma ja alustava toimintamalli. Kolmas
toimenpide on Digikeskuksen tilojen muodostaminen. Neljäntenä toimenpiteenä on yhteistyön rakentaminen eri
yhteistyötahojen, muun muassa muiden hankkeiden, kanssa. Viides toimenpide on osaamispalveluiden tuottaminen
valmennuksien ja työpajojen muodossa erityisesti alueen yrityksille ja kolmannelle sektorille. Toiminnan jatkuvuuden
käytänteiden kehittäminen kuudentena toimenpiteenä varmistaa, että Digikeskuksen toiminta jatkuu myös hankkeen
päätyttyä.

Hankkeesta vastaa Viitasaaren kaupunki, ja osatoteuttajana toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, jonka kautta
Digikeskus-hanke linkittyy osaksi ADDVA-kokonaisuutta, sen pohjoiseksi ulottuvuudeksi. JAMKilta saadaan osaamista
ja laitteistoja käyttöön hankkeen aikana. Teknologiayksikön kone- ja rakennustekniikan asiantuntijoilla on
liiketoimintaosaamista ja laajat yhteistyöverkostot, joiden kanssa on tunnistettu teknologiateollisuuden tarpeita
lisäävälle valmistukselle (3D-tulostus). JAMKilla on valmius polymeeri-, metalli- ja betonitulostukseen sekä paljon
kokemusta erilaisten tulostettavien rakenteiden suunnitteluun ja mallintamiseen liittyen.
Hankkeen yksi peruspilareista on yhteistyö muun muassa muiden hankkeiden, julkisen sektorin toimijoiden, pk-yritysten, suuryritysten, oppilaitosten, osuuskuntien, yrittäjäyhdistyksen ja eri alan asiantuntijoiden kanssa. Digikeskus-hankkeen useat aiesopimuksin vahvistetut yhteistyökumppanit tukevat osaamistarpeiden, tarvittavien laitteistojen ja
ohjelmistojen tarpeiden kartoittamista sekä vahvistavat Digikeskuksen toimintaa. Digikeskus-hanke pystyy kokoamaan
yhteistyöhön alueen digitaalisuuteen liittyviä, olemassa olevia tai tulevia, hankkeita yhteistyön tuoman hyödyn
maksimoimiseksi.

Hanke kohdistuu osaamistalouden ja digitaalisuuden kärkiin ja yhdistää niitä. Digikeskuksen tuloksena alueelle tulee
osaamista ja laitteistoa, jota yritykset ja muut toimijat muutoin joutuisivat hakemaan suuremmista kaupungeista.
Keskuksen palvelut lisäävät mahdollistajana alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta yritysten ja uusien asukkaiden
sijoittumisen näkökulmasta. Hanke hyödyttää alueen olemassa olevia yrityksiä, mutta lisäksi hankkeella tavoitellaan
pohjoiseen Keski-Suomeen lisää työllistävää yritystoimintaa. Hankkeen tuloksena syntyy yritysten, tutkimus- ja
kehittämisorganisaatioiden sekä muiden toimijoiden välille yhteistyöverkosto. Kehitettävä toimintamalli palvelee aluetta
myös hankkeen päätyttyä ja Digikeskuksen siirryttyä Viitasaaren kaupungin hallintaan, mahdollistaen digitaalisen
kehitystoiminnan pysyvän jalkautumisen pohjoiseen Keski-Suomeen.

 

 

 

Investoinnit hankkeen julkinen tiivistelmä

Digikeskus: investoinnit -hanke on osa Viitasaaren Kaupungin hallinnoimaa Digikeskus-kehityshanketta
(hakemusnumero 310068). Digikeskuksesta rakentuu Pohjoisen Keski-Suomen alueen digitalisaation ja modernien
teknologioiden ja osaamisen solmukohta, jossa osaamistarjonta ja kysyntä kohtaavat. Fyysisesti Digikeskus rakentuu
aivan Viitasaaren ydinkeskustassa sijaitseviin tyhjillään oleviin tiloihin. Digikeskus ja Digikeskus investoinnit -hankkeilla
on Viitasaaren kaupunginvaltuuston tuki ja kaupungin talousarvioon 2021 on varattu hankkeiden omarahoitusosuus.

Hankkeita on valmisteltu kesästä 2020 alkaen, covid-19-pandemian tuomien muutosten myötä. Hankkeessa luodaan
toimintaympäristö, jossa lähialueiden yritykset sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijat voivat kehittää digitaalista
osaamistaan ja hyödyntää modernia teknologiaa toimintansa ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Digitalisaation
jalkauttamiseksi investoinneilla hankitaan tarvittavaa teknologiaa, ohjelmistoja, kalusteita ja asiantuntijapalveluita.
Investoinnit jakautuvat kolmeen pääryhmään:

1. osaamisen ostopalveluihin / asiantuntijapalveluihin
2. tilojen muokkaamiseen ja kalustamiseen
3. tarvittavan teknologian ja ohjelmistojen hankkimiseen

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan tilojen kalusteiden ja laitteistojen tarve yhteistyökumppaneiden ja
asiantuntijoiden kanssa. Hankintojen laatuvaatimusten suhteen konsultoidaan jo toimivia digicentereitä sekä alan
asiantuntijoita. Näiden kartoitusten perusteella tehdään spesifiset hankintasuunnitelmat siitä:

A) Miten tilat muokataan parhaiten tarvetta vastaamaan
B) Mitä laitehankintoja tarvitaan
C) Mitä kalusteita tarvitaan

Digikeskus koostuu fyysisesti neljästä eri osiosta. Tila on tällä hetkellä avointa tilaa, joten sitä voidaan muokata
havaittujen tarpeiden mukaisesti. Investointeja syntyy tilojen valmistelusta (esimerkiksi äänieristetyt seinät,
akustiikkaratkaisut, siirrettävät sermit, ja erityissähköistykset), tilojen kalustamisesta (esimerkiksi pöydät, tuolit ja
valaistus) sekä tilojen varustelusta (esimerkiksi VR-laitteet, mallintamis- ja 3D-laitteistot, audiolaitteistot,
tarkkaamolaitteistot, tietokoneet ja niiden tarvitsemat lisälaitteet).

 

Lennätin-hanke

Alkamispäivämäärä: 1.9.2019

Päättymispäivämäärä: 30.6.2021

 

Toteuttaja

Päätoteuttaja: Viitasaaren Kaupunki

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

 

 

Hankkeen julkinen tiivistelmä
Viitasaarelle kehitettävä Lennätin on tulevaisuuden tiedon ja taidon talo, akateeminen residenssi, toimistohotelli ja alueen toimijoiden yhteiskäyttötila. Se on yritysten, oppilaitosten ja julkisen sektorin yrityskehittäjien törmäyspaikka. Se on vapaa-ajanasukkaiden ja ohimatkaavien työläisten lyhyt- ja pitkäaikainen työyhteisö. Se on korkeakoulujen satelliittipiste maaseudulla. Se on kaikkien yhteinen tila. Yritysten kehittämistoiminnalle haetaan parhaita kumppaneita paikkakunnalle, jotta korkeakouluyhteistyö ei jää etäiseksi eikä vähäiseksi.

Kolmessa vaiheessa toteutettava hanke aloitettiin nopealla AIKO-rahoitteisella kokeilulla. Toisessa vaiheessa pilotista saaduin opein jalostetaan konsepti ja testataan sitä laajemmin EAKR-rahoitteisen hankkeen avulla, jossa keskitytään osaamiskeskuksen rakentamiseen. Osaamiskeskus, avoin kampus, vastaa osaamistarpeisiin ja TKI-palveluiden tarpeisiin. Mahdollinen kolmas vaihe on lopullisen konseptin mukaisten tilojen rakentaminen tai saneeraaminen Viitasaarelle. Toteutuessaan myös kolmanteen vaiheeseen tullaan hakemaan julkista rahoitusta.

Maaseudun moderniin hubiin voivat rakentaa pesänsä niin tietotyöläiset, tulevaisuuden tekijät kuin taivaanrannan maalaritkin. Pesäpaikkoja on sekä rauhaansa rakastaville pysyville asukeille että muuttolinnuille, jotka nousevat siivilleen syksyn tullen. Luotettava laajakaista, pöydänkulma ja kahvikuppi tarjotaan myös kulkijoille, joiden tarvitsee lepuuttaa jalkojaan matkan varrella. Kaikille on tarjolla samat palvelut, joita tuottavat niin kehittämisyhtiö Witas ja eri oppilaitokset kuin myös yksityiset toimijat tarpeiden mukaan. Tulevaisuudessa Lennättimen yhteyteen voidaan kehittää myös muita jakamistalouden periaatteen mukaisia toimintoja.
Hankkeessa kehitetään, testataan ja jalostetaan Lennättimen konseptia. Konseptin rakentamisessa määritetään asiakassegmentit ja markkinoinnin kautta rekrytoidaan yritykset ja asiakaskäyttäjät. Konseptin toimivuutta testataan käytännössä ja sitä voidaan myös jatkuvasti muokata kokemusten pohjalta.

Kaikessa toiminnassa otetaan erityisesti huomioon palvelumuotoilu. Hankkeen tavoitteena on luoda ja rakentaa monta eri sektoria ja toimialaa yhdistävä moderni kampus, joka sopii harvaan asutun maaseudun toimijoille ja edistää alueen elinvoimaisuutta.