Tietoa meistä

Yhteystiedot

Lennätin ja Digikeskus
Keskitie 4 (Google Maps)
44500 Viitasaari

Pysäköintipaikkoja löytyy aivan rakennuksen vierestä useista paikoista.

Digikeskus

Mirva Jäntti
projektipäällikkö
040 707 9618
mirva.jantti@witas.fi

Tatu Tuohimetsä
Projektiasiantuntija
040 831 8118
tatu.tuohimetsa@witas.fi

Lennätin

Markus Kauppinen
viestintäsuunnittelija / kaupunki
045 875 6875
markus.kauppinen@viitasaari.fi

Digikeskuksen aukioloajat

Ma klo 11–19 kaikille
Ti klo 11–19 kaikille avoin luovan työn tiistai
Ke klo 8–19 yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille
To Digikeskus varattavissa tapahtumille tai itsenäiseen käyttöön
Pe klo 8–15 Yrityksille, järjestöille ja julkiselle sektorille.

Lennättimen aukioloajat

Arkisin ma-pe klo 8–16, etukäteen sovittuna myös muulloin käytettävissä.

Kamera, GoPro-kamera ja mikrofoni pöydällä

Ketterien kokeilujen elinvoimahautomo-hanke

Alkamispäivämäärä: 1.1.2024
Päättymispäivämäärä: 31.12.2025

Toteuttaja

Hankehallinnoija: Kehittämisyhtiö Witas Oy
Kumppanit: Keski-Suomen hyvinvointialue, POKE ja Viitasaaren kaupunki
Rahoitus: Maaseuturahasto, Euroopan unionin osarahoittama, omarahoitusosuus Viitasaaren kaupunki

Henkilöstö

Projektipäällikkö: Mirva Jäntti
Projektiasiantuntijat: Tatu Tuohimetsä ja Elina Mäkinen

Hankkeen julkinen tiivistelmä

Tällä hankkeella ratkaistaan maaseudun elinvoimahaastetta. Hanke sisältää kaksi laajaa toisiinsa liittyvää osa-aluetta:

  1. Viitasaaren maaseutuyhteisö tekee 100 ketterää kokeilua digitalisaatiota hyödyntäen
  2. Ketteriä kokeiluja tarkastelemalla luodaan elinvoimahautomomalli, joka nojaa ketterään kehittämiseen

Ketterät kokeilut on käytännönläheinen ratkaisu maaseudun elinvoimahaasteeseen. Ketterien kokeilujen ansiosta alueen
nuoret ja muut osaajat pääsevät uudella tavalla mukaan alueen kehittämiseen. Kunnille tyypillisten työryhmien ja
kokousten rinnalle tulee uusi toimintatapa, johon ihmisten on taustasta riippumatta helppo osallistua. Ketterien kokeilujen
tuloksia voivat olla esimerkiksi uudet tuotteet, palvelut, hankkeet, prosessit, sovellukset, toimintatavat ja mallit. Iso määrä
ketteriä kokeiluja johtaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien, yritysten, harrastusten ja hankkeiden syntyyn. Hankkeen
tuloksena ihmisten osallisuuden kokemus alueella paranee ja erityisesti nuorten yrittäjyys, kevytyrittäjyys ja digitalisaatioon
perustuva liiketoiminta lisääntyvät.

Hankkeessa yhdistyy täysin uudella tavalla kolme eri näkökulmaa: osallisuus, elinvoima ja ketterä kehittäminen
digitalisaatiota hyödyntäen. Hankkeessa Viitasaaren kaupunki, Kehittämisyhtiö Witas Oy, Keski-Suomen hyvinvointialue
sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto tekevät yhteistyötä ja tukevat Viitasaaren maaseutuyhteisöä, jotta muutos
kohti elinvoiman vahvistumista käynnistyy. Tuloksena työstä on uusi elinvoimahautomomalli, jonka avulla tehty muutos on
toistettavissa myös muilla maaseutupaikkakunnilla. Elinvoimahautomomalli on uusi ratkaisu maaseudun elinvoiman
vahvistamiseen. Sen avulla elinvoiman kehittäminen on resurssiviisasta ja selkeästi johdettua.
Hankkeen myötä ketterien kokeilujen toimintatapa on otettu osaksi Viitasaaren maaseutuyhteisön arkea ja
elinvoimahautomo toimii itsenäisesti osana sidosryhmäverkostoa.


Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024-30.6.2026

Valokuva Digikeskuksen seinästä, jossa on Digikeskuksen logo

Digikeskus-hanke

Alkamispäivämäärä: 1.9.2021
Päättymispäivämäärä: 31.8.2023

Toteuttaja

Päätoteuttaja: Viitasaaren Kaupunki
Osatoteuttaja: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Henkilöstö

Projektipäällikkö: Teemu Vuorela
Projektisuunnittelija: Mirva Jäntti

Hankkeen julkinen tiivistelmä

Covid-19-pandemian vauhdittama digitalisoitunut eli teknologiavälitteinen vuorovaikutus on muuttanut huomattavasti niin yrityskenttiä, kuntien ja kuntayhtymien kohtaamia vaatimuksia kuin myös kolmannen sektorin toimintatapoja. Digitaalisen ajan hermolla pysyminen on eritoten toimintaympäristöiltään haasteellisten syrjäseutujen toimijoille elinehto, mutta se vaatii digitaalisten taitojen rivakkaa kehittymistä.

Tähän tarpeeseen tulee vastaamaan uusi Digikeskus-hanke. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla jalkautetaandigitaalinen osaamispääoma pohjoisen Keski-Suomen yrityksille ja muille toimijoille modernia teknologiaa hyödyntäen.

Kehitettävä toimintamalli tukee eri sektoreiden siirtymistä digitalisoituneisiin toimintaympäristöihin mahdollistaen erityisesti uudenlaisen liiketoiminnan, työnteon käytänteet ja TKI-toiminnot. Toimintamalli luodaan jaettavaksi ja monistettavaksi muillekin digitalisaation osaamispääomaa kaipaaville alueille ja seutukunnille, koska digitalisaatio häivyttää etäisyyksiä ja tarjoaa siten mahdollisuuden yhdenvertaisen palvelun tarjoamiseen myös kasvukeskusten ulkopuolella.

Hankkeessa toimintamalli muodostetaan pilotoimalla Viitasaaren kaupungin ydinkeskustaan avattava Digikeskus, joka toimii pohjoisen Keski-Suomen digitaalisen osaamisen solmukohtana. Digikeskus tulee tarjoamaan lähialueen eri toimijoiden käyttöön veloituksetta kattavasti osaamispalveluita, asianmukaiset tilat ja mahdollisuuden hyödyntää keskuksen laitteistoja toimintojen digitalisoinnissa, viestinnän rakentamisessa, markkinointimateriaalien tuotannossa, tekoälyn (AI) hyödyntämisessä, innovaatiotoiminnassa sekä virtuaalisiin alustoihin ja yhteisöihin liittymisessä mahdollistaen näin digitaalisen murroksen aallonharjalla pysymisen. Eri alojen asiantuntijat, kehittäjät ja yritykset voivat Digikeskuksesta käsin myös demonstroida uusien teknologioiden ja virtuaalisten ratkaisujen mahdollisuuksia ja niiden hyödyntämistä. Keskus toimii uusien palveluiden, tuotteiden ja innovaatioiden hautomona ja pilotointipisteenä erityisesti tarjoamansa digitaalisen suunnittelu- ja mallintamisteknologian ansiosta.

Ensimmäisenä toimenpiteenä hankkeessa on digitaalisten kehittämistarpeiden kartoittaminen alueen eri toimijoiden keskuudessa. Toisena toimenpiteenä Digikeskukselle luodaan toimintasuunnitelma ja alustava toimintamalli. Kolmas toimenpide on Digikeskuksen tilojen muodostaminen. Neljäntenä toimenpiteenä on yhteistyön rakentaminen eri yhteistyötahojen, muun muassa muiden hankkeiden, kanssa. Viides toimenpide on osaamispalveluiden tuottaminen valmennuksien ja työpajojen muodossa erityisesti alueen yrityksille ja kolmannelle sektorille. Toiminnan jatkuvuuden käytänteiden kehittäminen kuudentena toimenpiteenä varmistaa, että Digikeskuksen toiminta jatkuu myös hankkeen päätyttyä.

Hankkeesta vastaa Viitasaaren kaupunki, ja osatoteuttajana toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, jonka kautta Digikeskus-hanke linkittyy osaksi ADDVA-kokonaisuutta, sen pohjoiseksi ulottuvuudeksi. JAMKilta saadaan osaamista ja laitteistoja käyttöön hankkeen aikana. Teknologiayksikön kone- ja rakennustekniikan asiantuntijoilla on liiketoimintaosaamista ja laajat yhteistyöverkostot, joiden kanssa on tunnistettu teknologiateollisuuden tarpeita lisäävälle valmistukselle (3D-tulostus). JAMKilla on valmius polymeeri-, metalli- ja betonitulostukseen sekä paljon kokemusta erilaisten tulostettavien rakenteiden suunnitteluun ja mallintamiseen liittyen.

Hankkeen yksi peruspilareista on yhteistyö muun muassa muiden hankkeiden, julkisen sektorin toimijoiden, pk-yritysten, suuryritysten, oppilaitosten, osuuskuntien, yrittäjäyhdistyksen ja eri alan asiantuntijoiden kanssa. Digikeskus-hankkeen useat aiesopimuksin vahvistetut yhteistyökumppanit tukevat osaamistarpeiden, tarvittavien laitteistojen ja ohjelmistojen tarpeiden kartoittamista sekä vahvistavat Digikeskuksen toimintaa. Digikeskus-hanke pystyy kokoamaan yhteistyöhön alueen digitaalisuuteen liittyviä, olemassa olevia tai tulevia, hankkeita yhteistyön tuoman hyödyn maksimoimiseksi.

Hanke kohdistuu osaamistalouden ja digitaalisuuden kärkiin ja yhdistää niitä. Digikeskuksen tuloksena alueelle tulee osaamista ja laitteistoa, jota yritykset ja muut toimijat muutoin joutuisivat hakemaan suuremmista kaupungeista. Keskuksen palvelut lisäävät mahdollistajana alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta yritysten ja uusien asukkaiden sijoittumisen näkökulmasta. Hanke hyödyttää alueen olemassa olevia yrityksiä, mutta lisäksi hankkeella tavoitellaan pohjoiseen Keski-Suomeen lisää työllistävää yritystoimintaa. Hankkeen tuloksena syntyy yritysten, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden toimijoiden välille yhteistyöverkosto. Kehitettävä toimintamalli palvelee aluetta myös hankkeen päätyttyä ja Digikeskuksen siirryttyä Viitasaaren kaupungin hallintaan, mahdollistaen digitaalisen kehitystoiminnan pysyvän jalkautumisen pohjoiseen Keski-Suomeen.

Investoinnit hankkeen julkinen tiivistelmä

Digikeskus: investoinnit -hanke on osa Viitasaaren Kaupungin hallinnoimaa Digikeskus-kehityshanketta (hakemusnumero 310068). Digikeskuksesta rakentuu Pohjoisen Keski-Suomen alueen digitalisaation ja modernien teknologioiden ja osaamisen solmukohta, jossa osaamistarjonta ja kysyntä kohtaavat. Fyysisesti Digikeskus rakentuu aivan Viitasaaren ydinkeskustassa sijaitseviin tyhjillään oleviin tiloihin. Digikeskus ja Digikeskus investoinnit -hankkeilla on Viitasaaren kaupunginvaltuuston tuki ja kaupungin talousarvioon 2021 on varattu hankkeiden omarahoitusosuus.

Hankkeita on valmisteltu kesästä 2020 alkaen, covid-19-pandemian tuomien muutosten myötä. Hankkeessa luodaan toimintaympäristö, jossa lähialueiden yritykset sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijat voivat kehittää digitaalista osaamistaan ja hyödyntää modernia teknologiaa toimintansa ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Digitalisaation jalkauttamiseksi investoinneilla hankitaan tarvittavaa teknologiaa, ohjelmistoja, kalusteita ja asiantuntijapalveluita.

Investoinnit jakautuvat kolmeen pääryhmään:

  1. osaamisen ostopalveluihin / asiantuntijapalveluihin
  2. tilojen muokkaamiseen ja kalustamiseen
  3. tarvittavan teknologian ja ohjelmistojen hankkimiseen

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan tilojen kalusteiden ja laitteistojen tarve yhteistyökumppaneiden ja

asiantuntijoiden kanssa. Hankintojen laatuvaatimusten suhteen konsultoidaan jo toimivia digicentereitä sekä alan

asiantuntijoita. Näiden kartoitusten perusteella tehdään spesifiset hankintasuunnitelmat siitä:

A) Miten tilat muokataan parhaiten tarvetta vastaamaan

B) Mitä laitehankintoja tarvitaan

C) Mitä kalusteita tarvitaan

Digikeskus koostuu fyysisesti neljästä eri osiosta. Tila on tällä hetkellä avointa tilaa, joten sitä voidaan muokata havaittujen tarpeiden mukaisesti. Investointeja syntyy tilojen valmistelusta (esimerkiksi äänieristetyt seinät, akustiikkaratkaisut, siirrettävät sermit, ja erityissähköistykset), tilojen kalustamisesta (esimerkiksi pöydät, tuolit ja valaistus) sekä tilojen varustelusta (esimerkiksi VR-laitteet, mallintamis- ja 3D-laitteistot, audiolaitteistot, tarkkaamolaitteistot, tietokoneet ja niiden tarvitsemat lisälaitteet).

Lennätin-hanke

Alkamispäivämäärä: 1.9.2019
Päättymispäivämäärä: 30.6.2021

Toteuttaja

Päätoteuttaja: Viitasaaren Kaupunki
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Henkilöstö

Projektipäällikkö: Eeva Karppinen joulukuu 2020 saakka, Tintti Drake joulukuusta 2020 alkaen

Hankkeen julkinen tiivistelmä

Viitasaarelle kehitettävä Lennätin on tulevaisuuden tiedon ja taidon talo, akateeminen residenssi, toimistohotelli ja alueen toimijoiden yhteiskäyttötila. Se on yritysten, oppilaitosten ja julkisen sektorin yrityskehittäjien törmäyspaikka. Se on vapaa-ajanasukkaiden ja ohimatkaavien työläisten lyhyt- ja pitkäaikainen työyhteisö. Se on korkeakoulujen satelliittipiste maaseudulla. Se on kaikkien yhteinen tila. Yritysten kehittämistoiminnalle haetaan parhaita kumppaneita paikkakunnalle, jotta korkeakouluyhteistyö ei jää etäiseksi eikä vähäiseksi.

Kolmessa vaiheessa toteutettava hanke aloitettiin nopealla AIKO-rahoitteisella kokeilulla. Toisessa vaiheessa pilotista saaduin opein jalostetaan konsepti ja testataan sitä laajemmin EAKR-rahoitteisen hankkeen avulla, jossa keskitytään osaamiskeskuksen rakentamiseen. Osaamiskeskus, avoin kampus, vastaa osaamistarpeisiin ja TKI-palveluiden tarpeisiin. Mahdollinen kolmas vaihe on lopullisen konseptin mukaisten tilojen rakentaminen tai saneeraaminen Viitasaarelle. Toteutuessaan myös kolmanteen vaiheeseen tullaan hakemaan julkista rahoitusta.

Maaseudun moderniin hubiin voivat rakentaa pesänsä niin tietotyöläiset, tulevaisuuden tekijät kuin taivaanrannan maalaritkin. Pesäpaikkoja on sekä rauhaansa rakastaville pysyville asukeille että muuttolinnuille, jotka nousevat siivilleen syksyn tullen. Luotettava laajakaista, pöydänkulma ja kahvikuppi tarjotaan myös kulkijoille, joiden tarvitsee lepuuttaa jalkojaan matkan varrella. Kaikille on tarjolla samat palvelut, joita tuottavat niin kehittämisyhtiö Witas ja eri oppilaitokset kuin myös yksityiset toimijat tarpeiden mukaan. Tulevaisuudessa Lennättimen yhteyteen voidaan kehittää myös muita jakamistalouden periaatteen mukaisia toimintoja.

Hankkeessa kehitetään, testataan ja jalostetaan Lennättimen konseptia. Konseptin rakentamisessa määritetään asiakassegmentit ja markkinoinnin kautta rekrytoidaan yritykset ja asiakaskäyttäjät. Konseptin toimivuutta testataan käytännössä ja sitä voidaan myös jatkuvasti muokata kokemusten pohjalta.

Kaikessa toiminnassa otetaan erityisesti huomioon palvelumuotoilu. Hankkeen tavoitteena on luoda ja rakentaa monta eri sektoria ja toimialaa yhdistävä moderni kampus, joka sopii harvaan asutun maaseudun toimijoille ja edistää alueen elinvoimaisuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun